Wednesday, September 30, 2015

Sumpah Setia Raja Melayu Dan Raja Bugis Dan Asal Usul
"Didalam pada itu minta pula Sultan Sulaiman kepada Kelana Jaya Putera itu hendak dijadikannya saudaranya dunia akhirat yang tiada boleh bercerai cerai selama lamanya. Maka dikabulkan oleh Kelana Jaya Putera permintaan Sultan Sulaiman itu di gelarnya pula Sultan Sulaiman akan Kelana Jaya Putera itu Yang DiPertuan Muda Sultan Alauddin Syah Ibni Opu."
UNDANG-UNDANG LIMA PASAL RIAU


1. Asal Usul Raja Melayu Riau-Lingga-Johor dan Pahang.

2. Adat Istiadat Raja Raja Riau-Lingga-Johor dan Pahang.

3. Jajahan dan daerah takluk nya.

4. Bahasa Istana.

5. Wakil Mutlak.

Tahun Hijrah 1221. (Tahun Masihi 1806).

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Bahawa sesungguhnya inilah suatu yang diperpegang pada masa ini oleh Raja Raja yang dikeluarkan daripada Sejarah Melayu yang bernama Tawarikh Al Wusta yang diperbuat antara Raja Melayu dengan Raja Bugis yakni Yang DiPertuan Besar dengan Yang Dipertuan Muda yang dimukhtasarkan di sini kerana hendak mengambil sempena yang telah di mufawidkan yang amat teguh. Maka didalam nya beberapa pasal.

Pasal yang pertama pada menyatakan asal Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dengan Bendahara dan Temenggung.

Pasal yang kedua pada menyatakan adat istiadat Raja Melayu dan istilahnya yang menyalahi adat Raja di atas angin adanya.

Pasal yang ketiga pada menyatakan segala tokong pulau pulau siapa yang punya milik, dengan jalan apa dimiliki oleh Raja itu dan pada masa mana dan bagaimana maka menjadi milik kepada Raja itu.

Pasal yang keempat pada menyatakan bahawa Raja Raja yang diperbahasakan dan adat nobat dan semberap jawatan adanya.

Pasal yang kelima pada menyatakan makna wakil yang tersebut didalam kontrak perjanjian dengan Holanda.

Maka inilah kami nyatakan dibawah ini adanya.


Pasal satu.

Pada menyatakan asal Raja Melayu yang mukhtasar yang diambil daripada Marhum Abdul Jalil yang mangkat di Kuala Pahang pada Hijrah seribu seratus dua puloh Sembilan tahun 1129. Mangkatnya itu sebab terbunuh berperang dengan Raja Kecik Siak. Menjadi Raja Keciklah Kerajaan di Riau dengan daerah takluknya pada Hijrah seribu seratus tiga puloh tiga tahun 1133. Pada masa itulah Putera Putera Marhum Abdul Jalil dibawa oleh Laksemana Nakhoda Sekam ke Riau kepada Raja Kecik seorang bernama Raja Sulaiman dan seorang bernama Raja Abdul Rahman dan perempuan nya lima orang maka dibuat oleh Raja Kecik penjawat membawa tepaknya dan lain lain.

Di dalam hal itu maka datanglah Raja Bugis bernama Kelana Jaya Putera nama batang tubuhnya Daeng Merewah dan serta segala saudaranya yaitu segala anak anak Opu Tandri Daeng Rilaga dan adalah datangnya sebab dijemput oleh Raja Melayu minta bantu minta tolong pukulkan Raja Kecik itu. Maka dipukulnya dengan segala takluk daerahnya maka alahlah Riau itu maka Raja Kecik pun larilah ke Siak dan dapatlah negeri Riau dengan takluk daerahnya ke tangan Raja Bugis yang bernama Kelana Jaya Putera itu yaitu pada Hijrah seribu seratus tiga puloh empat tahun 1134. Kemudian diangkatlah oleh Kelana Jaya Putera itu akan Raja Sulaiman itu digelarnya Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Didalam pada itu minta pula Sultan Sulaiman kepada Kelana Jaya Putera itu hendak dijadikannya saudaranya dunia akhirat yang tiada boleh bercerai cerai selama lamanya. Maka dikabulkan oleh Kelana Jaya Putera permintaan Sultan Sulaiman itu di gelarnya pula Sultan Sulaiman akan Kelana Jaya Putera itu Yang DiPertuan Muda Sultan Alauddin Syah Ibni Opu.

Maka ada pula saudara Kelana itu bernama Opu Daeng Celak di sebelah Barat di panggil orang Arung Pali. Maka dikahwinkan pula dengan saudaranya yang bernama Tengku Mandak gelarnya Tengku Puan dan seorang lagi saudara Kelana Jaya Putera iaitu Opu Arung Parani dikahwinkan pula oleh Sultan Sulaiman dengan saudaranya bernama Tengku Tengah. Maka Tengku Tengah beranakkan Raja Maimunah. Adapun Tengku Mandak itu beranakkan Tengku Hitam dan Tengku Putih dan Tengku Putih itu beranakkan Marhum Mahmud dan Marhum Mahmud itu beranakkan Sultan Abdul Rahman Lingga dan Sultan Husin Selat dan Sultan Abdul Rahman itu beranakkan Sultan Muhammad dan Sultan Muhammad beranakkan Sultan Mahmud yang ada pada tarikh membuat surat ini. Dan ada lagi putera Arung Pali dua orang laki laki yang seorang nama nya Raja Haji yaitu Marhum Mangkat di Teluk Ketapang dan seorang lagi bernama Raja Salih yaitu yang menjadi Yang DiPertuan Selangor dan dua orang perempuan lagi Raja Halimah dan Raja Aminah.

Syahadan adalah Yang DiPertuan Raja Haji itu beranakkan Marhum Jaafar dan Raja Idris dan Raja Ahmad dan yang lain daripada itu perempuan semuanya yaitu Engku Puteri dan Engku Besar dan Raja Buntit dan Engku Selangor dan Raja Pasir dan Raja Aminah dan Engku Teluk.


Bermula adapun Marhum Jaafar maka beranakkan Yang DiPertuan Muda Raja Abdul Rahman dan Yang DiPertuan Muda Raja Ali yang lainnya daripada itu beberapa puteranya laki laki dan perempuan maka tiadalah kami sebutkan disini kerana hendak mengambil sempena.

Bermula adalah Raja Maimunah puteri Arung Parani dengan Tengku Tengah maka bersuamikan Temenggung Johor dan adalah Daeng Kecik beranakkan Temenggung Abdul Rahman dan Temenggung Abdul Rahman beranakkan Temenggung Selat yang sekarang di Teluk Belanga.

Bahawa inilah segala Raja Raja Melayu yang sudah bercampur baur dengan Raja Bugis. Adapun salasilah Raja Melayu daripada sebelah bapanya sahaja yang diambil daripada masa alah Riau, tatkala sudah dibantu Raja Bugis yaitu Marhum Abdul Jalil beranakkan Marhum Sulaiman dan Marhum Sulaiman beranakkan Marhum Abdul Jalil suami Tengku Putih anak Marhum Arung Pali digelar orang sekarang ini Marhum Mangkat di Kota. Maka Marhum Abdul Jalil ini tiada sempat menjadi Raja ialah beranakkan Marhum Sultan Mahmud dan Marhum Sultan Mahmud beranakkan Sultan Abdul Rahman dan Sultan Abdul Rahman beranakkan Sultan Muhammad dan Sultan Muhammad beranakkan Sultan Mahmud yang maujud pada tarikh surat ini.

Bermula adalah Bendahara Johor daripada masa alah Riau oleh Siak itu hingga pada masa tarikh surat ini yaitu pertama tama, Tun Abas kedua Tun Abdul Majid ketiga Tun Koris keempat Tun Ali kelima Tun Muhammad Tahir yang maujud pada tarikh surat ini. Adalah suku suku Bendahara ini tiada berkerabat dengan Raja Bugis akan tetapi ada ia satu asal dengan Raja Johor yaitu saudara yang tua kepada Marhum Abdul Jalil yang mangkat di Kuala Pahang adanya.

Syahdan kembali pula kami menyatakan peraturan pada Raja Raja yang menjadi Yang DiPertuan Muda Riau. Adalah yang mula mula awal menjadi Yang DiPertuan Muda Riau yaitu Kelana Jaya Putera. Maka setelah selesainya pada menjadi Yang DiPertuan Muda maka membuatlah Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dengan Sultan Alauddin Ibni Opu akan suatu perjanjian sumpah setia sampai turun temurun kepada anak cucu cicitnya seperti yang tersebut surat surat sumpah setia yaitu memulangkan perintah negeri Johor dan Pahang dengan segala daerah takluknya Riau dan Lingga dengan segala daerah takluknya teluk rantau, tokong pulau, rakyat sekalian kepada Yang DiPertuan Muda dengan sumpah setia menaruh cap tandatangan sebelah menyebelah maka diperpegang setia ini.

Syahadan apabila mangkat Sultan Alauddin Syah Ibni Opu maka digantikan oleh saudaranya yang muda bernama Arung Pali maka bergelar Yang DiPertuan Muda Sultan Alauddin juga maka telah dibaru barui pulak sumpah setia lama itu. Kemudian maka mangkat pula Yang DiPertuan Arung Pali itu yang disebut juga Marhum yang Mangkat Dikota. Maka digantikan pula akan dia oleh anak saudaranya yaitu Daeng Kemboja yang nama gelarnya Marhum Janggut itu.

Maka setelah mangkat pula Marhum Janggut itu maka telah digantikan pula dengan sepupunya yang bernama Raja Haji yaitu putera Marhum Mangkat di Kota. Maka Yang DiPertuan Muda inilah yang mengalahkan negeri Kedah dan Perak dan Inderagiri dan Retih dan Dani yaitu batin enam suku yang syahid berperang dengan Holanda di Melaka.

Setelah mangkat Marhum itu maka digantikan pula oleh anak saudara sepupunya yang bernama Raja Ali maka bergelar Sultan Alauddin Syah juga. Maka apabila mangkat Yang DiPertuan Muda Raja Ali maka digantikan pula oleh saudara dua pupunya yang bernama Raja Jaafar maka Marhum Raja Jaafar inilah serta Tengku Besar yang membuat perjanjian kontrak dengan Gubermen Holanda yaitu pada masa Jendral Betawi yang bernama Baron Van Der Capellen.

Maka apabila mangkat Marhum ini maka digantikan pula oleh puteranya yang bernama Raja Abdul Rahman. Maka telah mangkat Marhum Abdul Rahman maka digantikan pula oleh saudaranya yang bernama Raja Ali dengan kesukaan Yang DiPertuan Lingga serta Gubermen Holanda serta ba’at oleh segala isi negeri daripada segala anak Raja Raja orang baik baik sekalian adanya.

Maka adalah tarikh awalnya segala Raja Raja yang tersebut ini adalah pada suatu kitab bernama Tawarikh Al Wusta yang ada maujud pada masa ini didalam tangan Yang DiPertuan Muda Riau.

Adalah Yang DiPertuan Besar itu lima orang pertama tama Almarhum Sulaiman kedua Almarhum Mahmud yaitu Putera Raja Abdul Jalil ketiga Marhum Sultan Abdul Rahman keempat Marhum Muhammad kelima Yang Dipertuan Lingga Sultan Mahmud Muzaffar Syah.

Adapun Bendahara nya bernama Tun Abas Sri Maharaja dan kedua Tun Abdul Majid ketiga Tun Koris keempat Tun Ali kelima Tun Muhammad Tahir.

Adapun Temenggungnya Seri Maharaja yaitu suami Raja Maimunah saudara Almarhum Janggut yaitu Daeng Perani anak Opu kedua Temenggung Abdul Rahman anak Daeng Kecik anak Raja Maimunah ketiga Temenggung Ibrahim anak Temenggung Abdul Rahman

Yang tersebut itu adalah segala ehwalnya segala Raja Raja itu adalah sejarah yang tersebut tadi adanya.


Pasal dua.

Pada menyatakan adat istiadat Raja Raja Melayu yang menyalahi setengah daripada adat Raja Raja yang di atas angin.

Bermula adalah adat istiadat Raja di negeri Melayu yang menyalahi Raja Raja diatas angin itu yaitu pada empat tempat. Pertama tama pada sumpah setianya, kedua pada aturan Menteri nya, ketiga pada bahasa yang dibahasakan kepada Yang DiPertuan Besar, keempat pada menzahirkan gelarnya.

Bermula surah yang pertama yakni pada pekerjaan sumpah setianya. Maka yaitu adalah pada tiap tiap Raja Melayu itu memperbuat perjanjian sumpah setia atas Kerajaan atau Undang Undang yang diperpegang maka yaitu turun temurun hingga sampai kepada anak cucunya, barangsiapa yang mungkar anak cucu cicitnya tiadalah selamat duania akhirat, masing menaruh cap tanda tangan. Maka tatkala lagi mengantikan naik Kerajaan daripada anak cucunya maka diperbaharui lah sumpah setia itu. Demikianlah istilahnya adanya.

Bermula surah yang kedua yakni pada aturan Menteri nya, maka yaitu bersalahan dengan setengah daripada Raja Raja yang atas angin yaitu adalah ia tiap tiap menggantikan Menterinya tiada dengan naik derajat sedikit sedikit bertangga tangga seperti kebanyakan aturan Menteri Raja Raja yang diatas angin itu daripada pangkat di bawah naik bertangga tangga sedikit sedikit kemudian baharu jadi besar sekali. Maka adat Raja Melayu tidak begitu. Maka adalah aturan Raja Melayu: Temenggung dan Bendahara apalagi Raja Muda maka yaitu apabila ada asalnya maka dijadikanlah atas yang patut pada isi negeri maka digelar orang yang tiga ini kain kafan buruk tiada berganti lagi artinya tiada boleh di pecat pecat dan dimakzulkan sekali kali melainkan jikalau gila atau keluar daripada agama Islam yaitu boleh diganti dengan muafakat segala isi negeri dan jikalau ia zalim maka yaitu atas segala bicara isi negeri pada menolakkan zalimnya itu dan dimakzulkan tiada juga boleh.

Bermula surah yang ketiga, hendak menjadikan pangkatnya itu hendaklah dengan asalnya dan tiada boleh yang bukan asalnya daripada Menteri Menteri yang kecil kecil hendak menjadi orang bertiga itu jikalau sebagaimana sekali besar jasanya tiadalah ia boleh menjadi yang berempat itu yaitu Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dan Bendahara dan Temenggung. Dan tiada pula boleh bernikah kahwin yang lain daripada keturunan Raja yang berempat itu, maka adalah keempat Raja itu boleh berkahwin setengah atas setengahnya kerabat atau anak cucunya maka tiadalah boleh seperti anak anak Menteri yang lain yang dibawah Raja yang berempat itu mengahwani anak Raja yang berempat itu inilah adat istiadatnya.

Bermula surah yang keempat yakni pada pekerjaan menzahirkan gelarnya dan lantiknya. Bermula adalah menzahirkan gelaran maka yaitu tiada tentu daripada Yang DiPertuan Besar semata mata, akan tetapi boleh daripada setengah daripada Raja Raja yang berempat itu menzahirkan gelarannya dan lantiknya setengah akan setengahnya adalah muhas al syahidnya.

Apabila salah seorang daripada Raja yang berempat itu yang patut menerima pesakanya maka diangkatnyalah setengah daripada setengahnya. Adapun seperti Marhum Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah itulah pertama tama Raja Melayu mula mula diangkat oleh Yang DiPertuan Muda asalnya Raja Bugis. Demikian lagi Sultan Mahmud diangkat digelar oleh Yang DiPertuan Muda Marhum Janggut di Riau. Dan lagi Marhum Sultan Abdul Rahman digelar diangkat dijadikan Raja oleh Yang DiPertuan Muda Raja Jaafar maka dilantik sekali lagi di Riau oleh Yang DiPertuan Muda Raja Jaafar serta dengan seorang wakil dari Gubernur Jenderal Betawi yang bernama Schoutbijnacht yaitu Raja Laut. Demikian lagi puteranya Sultan Muhammad dinaikkan Raja oleh segala orang orang serta anak Raja Raja sekelian adanya. Demikian lagi Yang DiPertuan Besar Sultan Mahmud Muzaffar Syah ini dilantik oleh ayahandanya serta dengan Yang DiPertuan Muda Raja Abdul Rahman serta dengan Bendahara Tun Ali. Inilah hal Yang DiPertuan Besar.

Adapun Yang DiPertuan Muda pertama tama Yang DiPertuan Muda Daeng Merewah yaitu Kelana Jaya Putera maka dilantik oleh Marhum Sulaiman didalam Riau. Demikian lagi Marhum Mangkat Di Kota dilantik diRiau juga. Adapun Marhum Janggut dilantik digelar di Selangor. Dan Marhum Yang DiPertuan Muda Raja Haji yaitu yang mangkat di Teluk Ketapang yang bergelar Pengeran Suta Wijaya maka dilantik dan dizahirkan namanya di negeri Pahang tatkala ia balik dari perang mengalahkan negeri Sanggau dan Mempawah. Dan Marhum Yang DiPertuan Muda Raja Ali dilantik digelar dengan mufakat segala anak Raja Raja dan orang banyak. Dan Yang DiPertuan Muda Raja Jaafar disuruh ambil oleh Sultan Mahmud dari Selangor ke Lingga dipulangkan pesakanya yaitu diserahkan Riau dan Lingga dengan segala daerah takluknya menjadi Yang DiPertuan Muda seperti adat istiadatnya yang telah lalu. Kemudian Marhum Yang DiPertuan Muda Raja Abdul Rahman dijadikan Yang DiPertuan Muda digelar di Lingga maka pada masa Marhum inilah menetapkan sumpah setia yang lama dengan Sultan Mahmud Muzaffar Syah didalam negeri Lingga bersumpah setia dengan Al Quran Al Azim. Adalah sumpah setia dan perjanjian itu didalam Tawarikh Al Wusta yang ada didalam tangan Yang DiPertuan Muda Raja Ali yaitu saudara Marhum Abdul Rahman.

Maka Yang DiPertuan Muda Raja Ali diangkat dilantik di Lingga dijadikan Raja didalam Riau serta dengan daerah takluknya dengan pemilihan Gubernur Jenderal serta Sultan Mahmud Muzaffar Syah serta dengan ba’it segala anak Raja masing masing tiap tiap seorang menaruh tandatangan yang menyukakan Raja Ali jadi Yang DiPertuan Muda Riau. Maka dipulangkan pesakanya memerintahkan Lingga dan Riau serta daerah takluknya sekalian.

Maka inilah hah ehwal aturan antara Yang DiPertuan Besar dengan Yang DiPertuan Muda adanya.


Pasal tiga.

Pada menyatakan tokong pulau dan teluk rantau di dalam jajahan Riau dan Lingga dan asalnya siapa yang memiliki dan siapa yang punya.

Bermula adalah Johor dan Pahang Riau dan Lingga adalah masa dahulunya tiada seorang Raja dan tiada seorang Menteri yang memiliki tetapi adalah orang yang diam pada pihak Riau dan Bintan dan Lingga adalah segala jajahannya masing masing ada dengan kepalanya. Adalah isinya daripada pihak rakyat rakyat. Dan daripada pihak sebelah daratan seperti Pahang dan Melaka dan segala isinya orang hutan bangsanya Pangan. Dan adalah Bintan pada masa itu kepalanya seorang perempuan namanya Tun Seri Binai maka ialah yang mengambil Raja yang datang dari Bukit Siguntang nama nya Seri Teri Buana, maka ialah yang menjadi Raja di Bintan maka turun temurun dari Seri Teri Buana inilah asal Raja Melayu melarat sampai ke Singapura dan sampai ke Melaka, maka anak cucu dialah yang dialahkan oleh Aceh dan Jawa sampai ikan todak pun melanggar juga pada ceritanya. Demikianlah kisahnya hingga sampai pada zaman Sultan Abdul Jalil yang mangkat di Kuala Pahang dialahkan oleh Raja Kecik yang tersebut pada pasal yang pertama. Pada masa inilah dialahkan oleh Raja Bugis pula lalu menjadi Raja Muda didalam Riau seperti yang tersebut pada pasal yang pertama dahulu itu. Maka jikalau hendak tahu perjalanan Raja Melayu dengan Raja Bugis hendaklah engkau lihat pada Tawarikh Al Kubra dan Tawarikh Al Wusta akan tetapi adalah kami hendak menyatakan barang yang mustahik bagi tanah tanah bagi siapa yang mustahik ini maka tiadalah kami panjangkan maka tiliklah pada kitab yang dua itu.

Syahdan maka Raja yang ketiga itu lain daripada Yang DiPertuan Besar maka masing masing dengan kuasanya serta pemerintahannya. Dan adalah Raja yang ketiga itu barang di mana mana ia duduk pada tempat itulah yang punya kuasa sendirinya dan punya perintah serta dengan takluk daerahnya tiadalah boleh Yang DiPertuan Besar ambil kuasanya itu diganti dengan orang lain adalah muhhal al syahidnya seperti umpamanya Bendahara Pahang maka ialah yang mentadbirkan Pahang dan dialah sendiri berbuat nazam peraturan negerinya membuat segala pegawai dan orang besar besarnya. Dan demikianlah Temenggung dimana mana tempat yang dihidupkannya adalah kuasanya itu kepadanya mentadbirkan daripada perintah dan hasilnya.

Demikianlah Yang DiPertuan Muda Riau maka adalah ia kuasa memerintahkan daripada segala pekerjaan Yang DiPertuan Besar dengan segala daerah takluknya. Adalah tahta Kerajaan Negeri Riau dengan segala daerah takluknya adalah sebab demikian itu yaitu menduduki pesaka yang telah dahulu dahulu.

Maka adalah ia menerima pesaka itu beberapa kali. Sekali ia menerima daripada Marhum Sulaiman, kedua kalinya ia menerima daripada Marhum Sulaiman juga demikian juga yang ketiga kali nya pula ia menerima daripada Marhum Sulaiman jua, yaitu Marhum Kelana Jaya Putera dan Marhum Mangkat DiKota dan Marhum Janggut dan keempat kalinya ia menerima dengan kemufakatan isi negeri serta Bendahara Pahang yaitu Marhum Teluk Ketapang yang menerima dan kelima kalinya menerima pesaka daripada Marhum Mahmud yaitu Yang DiPertuan Muda Raja Ali yang dinamai Marhum Pulau Bayan dan keenam kalinya Yang DiPertuan Muda itu menerima pesakanya itu daripada Marhum Mahmud tatkala lepas daripada diserahkan Holanda dan Inggris akan Riau kepada Sultan Mahmud maka Sultan Mahmud pun menyuruh mengambil Yang DiPertuan Muda Raja Jaafar di Kelang serta sampai maka dipulangkanlah pesakanya dan ketujuh kalinya, menerima pesakanya daripada Sultan Muhammad yaitu lah Yang DiPertuan Muda Raja Abdul Rahman. Adalah ia menerima pesakanya dengan Sultan Muhammad itu dengan sumpah setianya seperti adat istiadat lama jua dan yang kedelapan kalinya Yang diPertuan Muda Riau menerima pesakanya itu daripada Sultan Mahmud serta Gubernur Jenderal Betawi serta dengan segala anak Raja Raja kaum kerabatnya menaruh tanda tangan sekaliannya yaitu Yang DiPertuan Muda Raja Ali adanya.

Inilah segala Raja Raja yang tersebut itu memiliki negeri maka hal keadaannya bersekutu dengan Raja Melayu pada nama Kerajaan.

Sebermula adapun akan teluk rantau tokong pulau itu maka yaitu kami mula ceritanya itu daripada sebelah Pulau Perca yaitu seperti Reteh dan Batin Enam Suku. Adalah asalnya yang punya tempat itu Raja Minangkabau yaitu Raja Hijau kemudian diambilnya dengan perang daripada Siantan Inderagiri. Adalah Raja Hijau itu empat Raja Raja sertanya, pertama Raja Hijau, kedua Raja Metiak, ketiga Raja Lais dan keempat Raja Bayang. Kemudian dipukul dan diperangi oleh Yang DiPertuan Muda Raja Haji dan dialahkannya sekali. Jadi dimilikinya lah hingga sampailah kepada anak cucunya sekarang ini. Adapun Dani ada seorang kepalanya yang menggelarkan dirinya Datuk Malaikat bangsa Minangkabau. Maka adalah takluknya daerahnya hingga sampai Karimun dan Buru dan Kundur dan Ungar. Maka dipukul juga oleh Raja Haji itu alah pula tempat itu jadi miliklah hingga sampai anak cucunya. Kemudian lagi daripada itu tatkala sudah Inggeris membataskan pulau pulau yang disebelah Johor dan disebelah Riau maka dipukul pulak oleh Yang DiPertuan Muda Raja Jaafar putera Marhum Raja Haji bersama sama Gubermen Holanda membantunya alah pulak Karimun itu maka setelah asal daripada alah itu maka diganti belanja pulak oleh Marhum Raja Jaafar dengan segala Menteri Menterinya maka adalah yang masuk daerahnya itu Karimun Ungaran dan Buru dan Pulau Terung hingga Taman. Inilah adanya.

Adapun tentang pulau pulau yang tujuh itu adalah asalnya yang punya itu Raja Jawa. Pada masa dahulu kalanya maka diberikan kepada Raja Melaka. Kemudian hingga turun temurunlah sampai kepada Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, maka dipukul pulak oleh Raja Alam anak Raja Kecik maka dapatlah ketangan nya, maka dipukul pula oleh Marhum Sultan Sulaiman tetapi tiada dapat dikalahkannya, maka baliklah ia ke Riau mintak dipukulkan sekali lagi kepada Yang DiPertuan Muda Marhum Janggut serta segala pertikaman yang diambil di Selangor orang baik baik banyaknya lima ratus orang lalulah alah maka dipesakailah kepada Yang Dipertuan Muda perintah itu hingga sampai sekarang ini.

Apa UMNO Boleh Belajar Dari Kejatuhan Kerajaan Empayar Johor-Pahang-Riau?
UMNO yang punyai keahlian 3.5 juta dan pengaruh boleh lemah bila pemimpin dan mantan pemimpin UMNO suka bersengketa melampau batas apa lagi campur tangan dari pihak luar.

Konflik dan sengketa politik ini bukan sahaja mengelirukan ahli-ahli dan penyokong malah memberi persepsi negatif kepada majoriti pengundi di PRU 14.

UMNO boleh jatuh dan tumbang. UMNO perlu belajar dari sejarah politik klasik Melayu supaya mendapat iktibar.

WZWH menulis sejarah secara simple dan mudah...


Kemerosotan Empayar Johor-Pahang-Riau


a) Perang Johor-Jambi

1. Jambi di pantai timur Sumatera adalah jajahan Johor.

2. Abad 17, Jambi muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka.

3. Jambi menyaingi Johor dalam perdagangan.

4. Jambi cuba dapatkan kebebasan daripada Johor.

5. Jambi meminta bantuan Belanda untuk menyerang Johor.

6. Jambi menyerang Johor lama dan Batu Sawar.

7. Perang menjejaskan perdagangan Johor.

8. Sultan Alauddin Riayat Shah III berundur dan bersemayam di Pahang.

9. Keadaan Johor yang tidak selamat menyebabkan jajahan takluk Johor membebaskan diri daripada pengaruh Johor.

10. Laksamana Tun Abdul Jamil mengalahkan Jambi dengan bantuan askar upahan Bugis.

11. Kejayaan menyebabkan beliau dianugerahi gelaran Paduka Raja.

12. Beliau sangat berkuasa sehingga melantik anak-anaknya untuk memegang jawatan kanan dalam kerajaan seperti Temenggung, Sri Bija Diraja dan Sri Amar Diraja.b) Perebutan kuasa

1. Laksamana Tun Abdul Jamil – pembesar berpengaruh di Johor.

2. Laksamana Tun Abdul Jamil ambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku raja.

3. Laksamana Tun Abdul Jamil lantik menantunya menjadi sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim Shah.

4. Beliau tidak disenangi oleh Bendahara Tun Habib Abdul Majid (pembesar Johor paling kanan).

5. Laksamana Tun Abdul Jamil melantik cucunya Sultan Mahmud Shah II yang berusia 10 tahun menjadi sultan Johor.

6. Anak beliau iaitu bekas permaisuri Sultan Ibrahim dilantik menjadi pemangku raja

7. Bendahara Tun Habib Abdul Majid yang sepatutnya menjalankan tugas sultan berasa tidak puas hati.

8. Persengketaan antara kedua-dua pembesar menjejaskan kestabilan politik Johor.

9. Apabila Laksamana Tun Abdul Jamil meninggal dunia, Bendahara Tun Habib Abdul Majid mendapatkan semula kuasanya

10. Selepas Bendahara Tun Habib Abdul Majid meninggal dunia, anaknya Tun Abdul Jalil menggantikan tempatnya sebagai bendaharac) Perebutan takhta

1. Sultan Mahmud Shah II sultan yang zalim

2. Baginda dibunuh oleh pembesarnya.

3. Peristiwa pembunuhan dikenali ‘Sultan Mahmud Mangkat Dijulang’.

4. Baginda tidak meninggalkan zuriat,

5. Bendahara Tun Abdul Jalil dilantik menjadi sultan Johor bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV.

6. Perlantikan memulakan kesultanan Johor keturunan bendahara.

7. Raja Kechil dari Siak tidak berpuas hati kerana mendakwa dirinya anak Sultan Mahmud Shah II.

8. Raja Kechil menyerang Johor dengan bantuan tentera Minangkabau.

9. Orang Laut mempercayai dakwaan Raja Kechil dan menyokongnya sebagai bukti taat setia kepada kesultanan Johor keturunan sultan Melaka.

10. Raja Kechil mengisytiharkan dirinya sebagai sultan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah.d) Penglibatan Bugis di Johor

1. Apabila Makasar dikuasai Belanda, ramai orang Bugis diusir

2. lima orang anak raja Bugis bersaudara

i. Daeng Perani,

ii. Daeng Menambun

iii Daeng Merewah,

iv. Daeng Chelak

v. Daeng Kemasi

3. Mereka menjadi tentera upahan yang berani.

4. Raja Sulaiman (putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV) berpakat dgn anak raja Bugis bersaudara utk mengusir Raja Kechil.

5. Raja Kechil berjaya dikalahkan

6. Raja Sulaiman jadi sultan Johor yang baru.

7. Daeng Merewah bergelar Kelana Jaya Putera dilantik jadi Yamtuan Muda Riau.

8. Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua.

9 Pakatan Melayu Johor dan Bugis tidak bertahan lama kerana Bugis terus inginkan hak melantik sultan Johor mengikut pilihan mereka.

10. Orang Melayu merasakan kuasa sultan dan pembesar Melayu semakin lemah.

11 Bugis kukuhkan kuasanya dgn menggalakkan perkahwinan antara anak Bugis dengan anak raja dan anak pembesar Melayu.

12 Anak-anak mereka guna gelaran raja seperti Raja Haji, Raja Ali dan Raja Jaafar.

13. Pembesar Melayu bertindak meminta bantuan Belanda untuk mengusir Bugis daripada Riau pada tahun 1784

14. Memberi peluang kepada pembesar Melayu utnuk kembali menguasai pemerintahan.

15. Tahun 1802, persaingan Melayu dan Bugis berlaku kembali apabila orang Bugis kembali ke Riau.

16. Riau dikuasai oleh Bugis.

17. Temenggung Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura dan Tanah Besar Johor.

18. Bendahara Johor bertapak di Pahang.

19. Sultan Johor bersemayam di Lingga.

20. Orang Laut berpecah dan mengikut pembesar Melayu.

21. Orang Laut yang taat kepada kesultanan Melayu menjauhkan diri daripada sultan dan pembesar.

22. Membawa kepada perpecahan dalam kerajaan Johor.e) Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC)

1. Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) bertapak di Betawi, Jawa.

2. VOC memulakan hubungan perdagangan di pelabuhan Batu Sawar

3. VOC bimbang dengan penguasaan Bugis di Johor mengancam kedudukannya di Melaka.

4. Belanda dan Bugis berperang beberapa kali di Teluk Ketapang dan Riau.

5. Belanda mengalahkan Bugis

6. Belanda melantik David Ruhde menjadi gabenor Belanda di Riau.

7. VOC bertindak mengusir orang Bugis.

8. Persengketaan Belanda dan Bugis memberi kesan buruk kepada kerajaan Johor.

9. Belanda yang berada di Betawi dan Melaka mencari peluang menguasai Johor.

10. Apabila Belanda berjaya menguasai Riau, Belanda menghapuskan jawatan sultan dan Yamtuan Muda.


Rumusan

1. Johor menjadi lemah dan berpecah

2. Perebutan kuasa antara pembesar menimbulkan kacau-bilau

3. Campurtangan kuasa luar dalam pemerintahan Johor menimbulkan pelbagai masalah sehingga kejatuhan kerajaan Johor.

Tuesday, September 29, 2015

WZWH Jawab Sakmongkol AK47: Apa DAP Mahu?

Image result for dap central executive committee


Blogger Sakmongkol Ak47 @ Ahli Parlimen Raub menulis posting Apa DAP Mahu? sila klik sini.

Sakmongkol menjelaskan...

DAP gives hope for the creation of a good government based on the principle of rule of law. Which in practice simply means, DAP gives hope for a government that does not rule impulsively and does not run rough shod over its people. 

As for the Chinese, DAP gives hope for some form of comforting relief of their underlying fears.


The hope comes in a tangible form. In the form of a team of leaders comprising of different Malaysian races, determined, disciplined, able and dedicated to a political cause.


What do the Chinese today want?  Having mixed with them and doing some close observation, what they value most is fair dealing and fair treatment from a good government. 

Good Government. Fair Treatment. 

They don’t need to be PM or DPM, but they want guarantees from a just and fair government to be able to make a living, accumulation of wealth protected by law, their children getting and able to get sound education, can exercise freedom of choice, given sufficient space to practise their culture, language. To be able to live and die peacefully.THEN WZWH jawab Sakmongkol AK47: APA DAP MAHU?


For nearly 60 years The Current Government is being led by UMNO and components including MCA, MIC and others has policies " very fair dealing and treatment" that produce the figure 50 richest Malaysians in USD below, in which billionaires and millionaires support the Malaysian Society economically and socially across multi racial communities:

My beloved Malaysia oppresses her Chinese?

How, if so, does anyone explain so many very rich Chinese in this country under the rule of this "racist" UMNO?

The non-Chinese rich are in red, red being the so-called racist colour:


1, Robert Kuok, 91, $11.3B, diversified

2, Ananda Krishnan, 77, $9.7B, telecom

3, Quek Leng Chan, 74, $5.6B, banking & real estate

4, Lim Kok Thay, 64, $5.5B, casinos

5, Teh Hong Piow, 85, $5.4B, banking

6, Lee Shin Cheng, 76, $4.6B, palm oil & real estate

7, Yeoh Tiong Lay, 85, $3B, construction & real estate

8, Syed Mokhtar AlBukhary, 63, $2.9B, diversified

9, Goh Peng Ooi, 60, $1.6B, software

10, Lee Oi Hian & Lee Hau Hian, -, $1.5B, palm oil/chemicals/real estate

11, Tiong Hiew King, 80, $1.4B, timber/media

12, Surin Upatkoon (aka K.K Lau), 66, $1.3B, telecoms/lotteries/insurance

13, Danny Tan Chee Sing, 60, $1.3B, real estate

14, Vincent Tan, 63, $1.2B, diversified

15, Lau Cho Kun, 80, $1.1B, palm oil/real estate

16, Tan Heng Chew, 68, $1B, motor vehicles

17, G. Gnanalingam, 71, $985M, ports

18, Kuan Kam Hon, 67, $980M, synthetic gloves

19, Jeffrey Cheah, 70, $950M, real estate

20, Azman Hashim, 76, $865M, banking

21, Shahril & Shahriman Shamsuddin, -, $860M, oil & gas

22, Yaw Teck Seng & Yaw Chee Ming, -, $820M, forestry

23, Desmond Lim Siew Choon, 54, $780M, real estate

24, Chen Lip Keong, 68, $750M, casinos

25, Syed Azman Ibrahim, 55, $740M, transport/motor vehicles

26, Mokhzani Mahathir, 54, $700M, oil & gas services

27, Lim Kang Hoo, 61, $650M, real estate

28, Ahmayuddin bin Ahmad, 59, $600M, ports

29, Chia Song Kun, 65, $560M, food production

30, Ninian Mogan Lourdenadin, 61, $550M, real estate/retail

31, Kamarudin Meranun, 54, $540M, airlines

32, Ngau Boon Keat, 67, $535M, oil & gas

33, Anthony Fernandes, 51, $530M, airlines

34, Lim Kuang Sia, 63, $510M, rubber gloves

35, Ong Leong Huat, 71, $435M, finance/real estate

36, Chong Chook Yew, 92, $380M, real estate

37, Ling Chiong Ho, 64, $350M, palm oil/ships

38, Lim Han Weng, 63, $340M, oil & gas

39, Loh Kian Chong, 39, $325M, motor vehicles/palm oil

40, Leong Hoy Kum, 58, $320M, real estate

41, Lim Wee Chai, 57, $315M, rubber gloves

42, Gooi Seong Lim, 65, $310M, property/construction

43, Kua Sian Kooi, 63, $305M, insurance

44, Khoo Kay Peng, 76, $300M, retail/hotels

45, Khoo Cheng Hai, 74, $285M, real estate

46, Lim Teck Meng, 78, $280M, Manufacturing

47, Ng Chin Heng, 66, $275M, real estate

48, Tan Chin Nam, 89, $270M, real estate

49, Abdul Hamed Sepawi, 66, $255M, timber

50. Kong Chong Soon, 74, $240M, real estate


Some Malaysians are perpetuating the idea that the Malays and UMNO are pursuing a racist agenda. Nothing is further from the truth. 

Monday, September 28, 2015

Kenapa DAP Parti Haram Untuk Umat Islam?Sahibus Samahah Mufti Pahang YB Dato' Sri Dr. Abdul Rahman Osman.


Ketika Persatuan Guru-guru Pondok Seluruh Kelantan bermukim selama tiga hari pada Ogos 2012 dan mengeluarkan ketetapan bahawa haram mengundi DAP, pengasas dan Pengetua Pondok Geting, Tumpat, YM Tuan Guru Abdullah Samahah, diserang bertubi-tubi kononnya menerima RM 2 juta dari UMNO Kelantan bagi membiayai aktiviti beliau dan membangunkan pusat pengajian beliau dengan mengeluarkan fatwa sedemikian.

Hakikatnya, fatwa yang dikeluarkan merupakan resolusi pemukiman guru-guru pondok seluruh Kelantan selama tiga hari tiga malam dengan pelbagai kitab-kitab rujukan ulama’ muktabar.

Apabila PAS memutuskan Tahaluf Siyasi dengan DAP pada 11 Julai 2015 yang lalu, ia adalah keputusan musyawarah Dewan Ulama’ PAS Pusat.

Kemudian ianya diperhalusi diperingkat Majlis Syura Ulama’ dan akhirnya diterima oleh kepimpinan PAS.

Ustaz Muhammad Najihan Halim, Setiausaha Dewan Ulama’ PAS Selangor pada 9 Jun 2015 berpendapat usul membatalkan Tahaluf Siyasi bersandarkan kepada sembilan (9) hujah yang MENEPATI SYARIE dan mencapai keputusan sebulat suara Dewan Ulama’ PAS Pusat. (sila rujuk usul Dewan Ulama’ PAS Pusat sembilan dalil tersebut).

Sementara itu Setiausaha Majlis Syura Ulama’ (MSU) PAS Pusat, Datuk Dr Nik Muhammad Zawawi Salleh berkata, PAS istiqamah dengan prinsip Islam sebagai rahmat untuk semua yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua kaum tetapi kesal dengan tindakan provokasi berterusan dan keputusan DAP yang mengecam selain melanggar semangat kerjasama pakatan pembangkang serta CAMPUR TANGAN DALAM AQIDAH,dasar dan matlamat parti PAS.

Kenyataan yang lebih keras datangnya dari Presiden PAS sendiri Tuan Guru Dato’ Haji Abdul Hadi Haji Awang yang menganggap bahawa DAP MENENTANG PELAKSANAAN ISLAM.

Kesemua hujah-hujah ulama’ dan pemimpin PAS di atas sebenarnya membenarkan fatwa Persatuan Guru-guru Pondok Seluruh Kelantan sebelum ini yang menganggap HARAM MENGUNDI DAP.

Kemelut ini tidak berakhir di sini sahaja. Jabatan Mufti Pahang Darul Makmur di dalam khutbah Eidul Adhanya pada 24 September 2015 lepas secara terang-terangan dan tanpa berselindung menyatakan bahawa DAP MENENTANG ISLAM.

Antara lain, teks khutbah tulisan jawi berkenaan menyebut;
“Dewasa ini kita melihat perpecahan umat Islam di negara kita terutama bangsa Melayu begitu ketara. Perpecahan ini kerana mengutamakan parti politik melebihi perpaduan dan persaudaraan Islam seperti parti UMNO, PAS, PKR dan ditambah parti baru yang dinamakan GHB. Malahan ada dikalangan umat Islam yang menyertai parti DAP YANG TERANG-TERANG MENENTANG ISLAM.”

Apakah menjadi satu kesalahan kepada saya dan umat Islam lain yang bertaraf awam memohon supaya kerajaan melalui JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan atau Majlis Raja-raja mengambil suatu ketetapan yang konkrit terhadap DAP agar umat Islam tidak terus diporak perandakan oleh golongan ultra kiasu yang sememangnya licik dan keji demi mencapai matlamat perjuangan mereka?

Apakah dengan fatwa-fatwa dari Guru-guru Pondok Kelantan, ulama’ PAS dan Jabatan Mufti Pahang tidak cukup kuat untuk kerajaan mengharamkan DAP sebagai sebuah parti politik yang mengancam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, “Islam Sebagai Agama Bagi Persekutuan?”

Saya percaya jika kita meneliti undang-undang tubuh DAP, ia bukan sahaja bertentangan dengan Islam Sebagai Agama Bagi Persekutuan bahkan ianya juga bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Bertindak pantas dan tepat menjamin survival umat Islam selagi kita diberi amanah kekuasaan oleh ALLAH SWT.

Sumber AIDCNews.

Keperihatinan EXCO Pahang, KP Pahang Dan KP Jerantut Terhadap Kerisauan Orang Kuala Tahan Terhadap Status Jalan Tanah Runtuh Yang Setahun Tidak Dapat DisiapkanDekat Kuala Tahan Jerantut terdapat jalan yang tebingnya runtuh. Kerja-kerja membaikpulih sudah setahun tapi masih terbengkalai. Ini menimbulkan kerisauan kepada Orang Kuala Tahan dan pengguna jalanraya termasuk pelancong ke Taman Negara.

Baru-baru ini YB Dato' Sri Mohd Sharkar Shamsudin EXCO Pelancongan Pahang telah melawat Kuala Tahan Taman Negara kerana ada Program Birding anjuran Jabatan Pelancongan Negeri Pahang, NGO dan peminat birding.

EXCO Pelancongan, Ketua Pemuda Pahang dan Ketua Pemuda Jerantut telah mengambil kesempatan untuk meninjau dan melihat Projek Jalan Tanah Runtuh yang terbengkalai tersebut.


Terima kasih yang tidak terhingga kepada YB Dato' Sri Mohd Sharkar Shamsudin walaupun kehadiran ke Jerantut untuk program lain tetapi sempat meluangkan masa untuk meninjau kerisauan orang ramai terhadap jalan yang sudah hampir setahun berkeadaan begini.
Semoga‬ ada tindakan selepas ini.

Di bawah adalah foto-foto EXCO Pelancongan Pahang, KP Pahang dan KP Jerantut memeriksa projek membaik pulih jalan tanah runtuh itu.Pembaca blog WZWH terutama pengundi di DUN Tahan juga mahu cerita yang sebenar. Apa perkembangan yang berlaku tentang projek-projek pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan di DUN Tahan.

Projek membaikpulih jalan tanah runtuh itu berdekatan Kuala Tahan Taman Negara Jerantut adalah dalam kawasan DUN Tahan dalam Parlimen Jerantut.

Oleh kerana Ahli Parlimen Jerantut YB Tn Hj Nazlan Idris telah menyelanggarakan peruntukan Projek jalan tanah runtuh tersebut maka kontraktor dipilih untuk melaksanakan projek tersebut.

ADUN Tahan membiarkan sahaja Ahli Parlimen mengurus peruntukan Projek membaik pulih jalan tanah runtuh tersebut.

WZWH pun pernah bertanya kepada kontraktor tersebut apa masalah yang sebenar. Jawapan kontraktor ialah peruntukan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kerja Raya tiada peruntukan sepenuhnya untuk menyiapkan projek tersebut.

Kontraktor tersebut telah membuat kerja mengikut progress kerja namun oleh kerana tidak boleh lagi dibayar oleh Kementerian Kerja Raya maka kontraktor tersebut menangguh progress kerja yang seterusnya.

WZWH berharap Ahli Parlimen Jerantut perlu memastikan peruntukan itu disalur dengan segera bagi membolehkan kontraktor itu menjalankan progress kerja bagi membaik pulih Projek jalan tanah runtuh tersebut.

WZWH percaya kalau Projek ini diselenggarakan oleh ADUN Tahan kerana nature emergency keperluan terdesak bagi keselamatan dan kemudahan keselesaan pengguna jalanraya untuk orang Kuala Tahan dan pelancong sudah tentu sudah lama siap.

Walaupun sudah hampir setahun terbengkalai Projek jalan tanah runtuh itu perlu juga disiapkan dengan kadar segera.

Sunday, September 27, 2015

Kenapa DAP Berani Cabar Dan Ugut Mahu Saman Institusi Agama Islam Pahang?
Kepimpinan DAP Pusat berani cabar dan ugut mahu saman Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) atau Jabatan Mufti Pahang 

Institusi Agama Islam Pahang-JAIP dibawah Majlis Agama Islam Pahang (MAIP) diPengerusi oleh KDYTM Tengku Mahkota Pahang.

Autoriti Agama Islam adalah diketuai oleh Tuanku Sultan Pahang. Sultan Pahang adalah Ketua Agama.

Di Negeri Pahang, YB Sahibul Sahimah Mufti Pahang adalah EXCO yang bertanggungjawab menjaga hal Agama Islam.

Pahang adalah negeri tanah tumpah darah WZWH.  

WZWH cabar DAP Pusat dan DAP Pahang kalau betul berani saman Institusi Agama Islam Pahang kerana mendakwa teks ucapan Khutbah Aidiladha memfitnah DAP sila klik sini.

Kenapa DAP berani cabar dan ugut mahu saman? Kenapa DAP semakin biadap mahu mencampuri urusan hal ehwal Agama Islam Pahang?

Itu belum DAP Pusat dan DAP Pahang punya kuasa memerintah Putrajaya dan Negeri Pahang Darul Makmur ini.  Kalau ada kuasa, WZWH tidak boleh bayangkan apa yang boleh berlaku kepada umat Islam.
YB Sahibus Samahah Mufti Pahang, Dato' Sri Dr Abdul Rahman Osman berkata JAIP tidak akan mohon maaf kepada DAP berkenaan isu Khutbah Aidiladha yang didakwa DAP menfitnah parti itu.

Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) tidak akan tunduk kepada tuntutan DAP yang mahu badan itu memohon maaf dan menarik balik teks khutbah Aidiladha yang didakwa sebagai memfitnah parti itu.

Mufti Pahang menegaskan, kandungan teks khutbah berkenaan tidak langsung berbaur fitnah, sebaliknya adalah nasihat kepada umat Islam agar bersatu sila klik sini.

Kenapa DAP berani cabar dan mahu ugut saman Institusi Agama Islam Pahang?

Khutbah adalah untuk Islam bersatu.

DAP nampak Khutbah itu salah kerana tidak mahu Islam bersatu atau pun mengamalkan Islam.

Kalau Cina DAP menentang Islam apa bezanya PKR dan PAN yang bersubahat sudah tentu mereka akan bersama kafir-kafir laknat.

DAP selama ini sememangnya rasis dan juga komunis bertopengkan demokrasi. DAP tidak mahu hakikat sebenar perjuangan mereka ini dimaklumkan secara meluas kepada rakyat Malaysia, khusus Orang Melayu. DAP akan guna apa jua cara untuk menutup dan lindung niat jahat mereka. Salah satu cara ia lah mencantas apa jua mesej yang negatif dan kebenaran berhubung DAP. 

Siapakah yang maklum kepada DAP pasal kutbah merujuk DAP kalau bukan BARUAH/PENCACAI DAP lahanat yang duduk dalam kutbah Aidiladha? Betul kata mufti mereka yang menyokong DAP dalam melawan hukum ALLAH boleh syirik dan kufur. Tapi difikirkan kembali yang geng Melayu dalam DAP ni betul-betul  Islam ke?

Sampai begitu sekali DAP berani campur. Zaman kolonial British yang superpower dulu , Inggeris tidak berani campur hal ehwal Agama Islam dan Adat Istiadat Orang Melayu.

Islam Agama Resmi Negara dan Negeri. Kalau tidak puas hati boleh jumpa Ketua Negara atau Ketua Negeri....DYMM Agong atau Sultan negeri.

DAP Pusat dan DAP Pahang sudah kurang ajar biadap tidak tahu menghormati kedudukan Tuanku Sultan Pahang sebagai Ketua Agama Islam Negeri dan Tengku Mahkota Pahang sebagai Pengerusi MAIP yang JAIP dibawahnya.

EKSPEDISI MAHKOTA Mudik Sungai Pahang 2024